ปรัชญา..."พัฒนาบุคคล เพื่อเสริมสร้างชุมชนที่เข็มแข็ง" วิสัยทัศน์...."องค์กรการศึกษาแนวหน้า ผู้นำนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน"
วิดีโอกิจกรรม
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 25666
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 65
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคืออะไร
รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง NCC NEW
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
สรุปประจำเดือนตุลาคม 2565
ข่าวงานประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ สอบวัดความรู้ ปี 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ ปี 2566 02 มี.ค. 66
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 07 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 14 ก.พ. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 27 ต.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 19 ต.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 04 ต.ค. 64
ใบสมัครอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 03 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปี 2564 25 มี.ค. 64
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรโรตีชาชัก 25 มี.ค. 64
ข่าวงานวิทยบริการ
เชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก 27 มิ.ย. 60
กลุ่มงานวิทยบริการ ได้ลงพื้นที่ในการจัดทำโรงเพาะเห็ด 16 มิ.ย. 58
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 08 ม.ค. 58
งานอาซูรอสัมพันธ์ 20 พ.ย. 57
อบรมหลักสูตรภาษามลายูกลาง (Bahasa Melayu) 25 ส.ค. 57
อบรมหลักสูตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 07 ก.ค. 57
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ 04 ก.ค. 57
มุมห้องสมุด / มุมศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน 02 ก.ค. 57
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก 10 มิ.ย. 57
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเว็บไซต์ 03 มิ.ย. 57
ข่าวงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) 09 มิ.ย. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ เกษตรและการแปรรูป หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) 09 มิ.ย. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาการพัฒนาชุุมชน และ การจัดการชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) 09 มิ.ย. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาการบัญชี หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) 09 มิ.ย. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ การพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) 29 พ.ค. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชากาจัดการ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) 29 พ.ค. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) 29 พ.ค. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) 29 พ.ค. 66
ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566 29 พ.ค. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) 28 พ.ย. 65
ข่าวงานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้การประกอบธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ" 22 ธ.ค. 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ธ.ค. 60
ประชุมนายกองค์การนักศึกษา 20 ธ.ค. 60
การยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ทหารเดือนเมษายน 2561) 15 ธ.ค. 60
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 15 ธ.ค. 60
รับสมัครนักศึกษาพิการที่ประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา 15 ธ.ค. 60
ข่าวงานอำนวยการ
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 02 ก.ย. 63
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 26 มิ.ย. 57
ขอเชิญชวนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา 26 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium ณ ประเทศกัมพูชา 06 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๓ 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณเทศบาลเมืองนราธิวาส 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๗ 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 04 มิ.ย. 57
ข่าวงานแผนและงบประมาณ
รายงานประจำปี2563 24 ธ.ค. 63
รายงานประจำปี 2561 16 ม.ค. 62
แบบฟอร์มต่างๆ 13 มิ.ย. 57
แบบฟอร์มต่างๆ 13 มิ.ย. 57
ระเบียบกระทรวงการคลัง 11 มิ.ย. 57
ข่าวงานนิเทศและติดตาม
ประชุมการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านอดินันท์ ปากบารา 06 ส.ค. 57
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 มิ.ย. 57
เครือข่ายพลังนักศึกษาเพื่อชุมชน ครูรากแก้วภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล 13 มิ.ย. 57
เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 10 มิ.ย. 57
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practices) 28 พ.ค. 57
ข่าวหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 24 พ.ค. 59
ตารางสอบหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ภาคเรียนที่1 ปี 2558 11 พ.ย. 58
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม 29 มิ.ย. 58
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม 27 มิ.ย. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาตร์ 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิศาสตร์ 29 พ.ค. 58
ข่าวหน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 24 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 26 เม.ย. 59
ตารางสอบหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่1 ปี 2558 11 พ.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษารุ่น' 57) 10 ก.ค. 58
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัว 11 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ 2558 27 เม.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษารุ่น' 56) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอสุ 06 มี.ค. 58
ประมวลภาพ หลักสูตรการทำขนม 22 ม.ค. 58
ประมวลภาพ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 22 ม.ค. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียน 12 พ.ย. 57
ข่าวหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 24 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 26 เม.ย. 59
ตารางสอบหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ ภาคเรียนที่1 ปี 2558 11 พ.ย. 58
พิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด 30 ต.ค. 58
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัว 11 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ 2558 27 เม.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษารุ่น' 56) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอรื 06 มี.ค. 58
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะเข้ามอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่ 2558 30 ธ.ค. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียน 12 พ.ย. 57
อาซูรอสัมพันธ์ งานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 31 ต.ค. 57
ข่าวหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตร 11 พ.ย. 64
หลักสูตรฝึกอบรม 04 พ.ย. 64
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม เดือนมีนาคม-เมษายน 2562 26 มี.ค. 62
ผู้บริหาร

นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ระบบภายใน
วิดีทัศน์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส : 223 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811, E-mail : [email protected]