ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน