ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Th SarabunNew ZIP Archive ขนาดไฟล์ 811.32 KB 993
Th Saraban ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 1071
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.25 KB 839
ใบขอยืมพัสดุครุภัณฑ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.92 KB 14850
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.96 KB 555
ใบแจ้งซ่อมคุรุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.9 KB 535
วัสดุคอมพิวเตอร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 34.38 KB 564
โลโก้ PNG Image ขนาดไฟล์ 553.9 KB 437
มคอ.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.78 KB 646
ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Unkown Document ขนาดไฟล์ 93.46 KB 211
งานพัสดุ
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 692
ตัวอย่างบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 607
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.09 KB 516
ประชาสัมพันธ์
ใบสมัครอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.83 KB 442
การเงิน
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 51.23 KB 351
แบบบัญชีลงชื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 363
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช่จ่ายในการเดินทา Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 344
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฟอร์เปล่า) Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 350
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 519
ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร) Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 359
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 350
แบบ 4231 Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 366
งานจัดการเรียนการสอน
รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.56 KB 2029
มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 877.61 KB 1356
มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.38 KB 1173
มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1006.39 KB 994
มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 989
มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.72 KB 2120
มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.25 KB 1520
มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.63 KB 1184
แบบฟอร์ม_มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 1024
แบบฟอร์ม_มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 1000
ตัวอย่าง_มคอ.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.35 KB 1509
คำร้องขอสอบแก้ I Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.87 KB 620
คำร้องทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.95 KB 800
คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.2 KB 769
ใบลา หยุดการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 3738
มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 800.34 KB 1042
มคอ.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 794.25 KB 467
มคอ.2 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.25 KB 417
มคอ.2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.36 KB 713
มคอ.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.72 KB 434
มคอ.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.45 KB 808
มคอ.2 สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.68 KB 669
มคอ.2 สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 718.42 KB 475
มคอ.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.78 KB 385
แบบประเมินคุณธรรมนักศึกษาด้านความมีระเบียบวินัย ตามโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 910
แบบขออนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.7 KB 357
แบบขออนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.59 KB 356
ตัวอย่างปะหน้าข้อสอบวิทยาลัยชุมชนราธิวาส Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 14155
แบบรายงานคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 287
งานอำนวยการ
ใบลาพักผ่อน และใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.92 KB 1430
ใบยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.39 KB 621
ระเบียบข้าราชการพลเรือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.23 KB 526
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.29 KB 542
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.13 KB 231573
รายงานผลการเข้ารับการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 23911
แบบฟอร์มการเปลี่ยนเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 4327
รายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 42285
แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 458
คำขอมีบัตร พนง. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.74 KB 361
กยศ.
เอกสารการกู้ยืมเงินกยศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 714
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 1385
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1016.65 KB 10626
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 891
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาวิทยศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 751.35 KB 863
งานธุรการ
รายงานผลการไปประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 479
รายงานผลการอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 567
งานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ
ใบสมัครผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.79 KB 497
ใบสมัครวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.41 KB 482
รายละเอียดการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.32 KB 986