ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138 KB
ร่างขอบเขตงานจัดจ้างค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2559
เดือนตุลาคม 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 768.27 KB
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559