ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 6) 03 ธ.ค. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาการท่องเที่ยว หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 7) 03 ธ.ค. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 4) 03 ธ.ค. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาการบัญชี หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 7) 03 ธ.ค. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 4) 03 ธ.ค. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 10) 03 ธ.ค. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 4) 03 ธ.ค. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 4) 03 ธ.ค. 64
ปฎิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อ่าน 49) 24 พ.ย. 64
แบบรายงานผลการเรียน (อ่าน 76) 15 ต.ค. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2564 (สาขาวิชาการท่องเที่ยว หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 79) 07 มิ.ย. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2564 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 75) 07 มิ.ย. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2564 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 81) 07 มิ.ย. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2564 (สาขาวิชาการบัญชี หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 89) 07 มิ.ย. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2563 (สาขาวิชาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 80) 07 มิ.ย. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2564 (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 100) 07 มิ.ย. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2564 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 80) 07 มิ.ย. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2564 (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 67) 07 มิ.ย. 64
ปฎิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อ่าน 99) 07 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เรียนปรับพื้นวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 109) 29 มี.ค. 64
รายชื่อและกำหนดการายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 189) 28 มี.ค. 64
ประกาศ การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 160) 28 ก.พ. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2563 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรห้องเรียนอำเภอเมือง รุ่น 2562,2663) (อ่าน 124) 23 ธ.ค. 63
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2563 (สาขาวิชาการท่องเที่ยวห้องเรียนอำเภอเมือง รุ่น 2562,2663) (อ่าน 102) 23 ธ.ค. 63
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2563 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้องเรียนอำเภอเมือง รุ่น 2562,2663) (อ่าน 102) 23 ธ.ค. 63
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2563 (สาขาวิชาการบัญชีห้องเรียนอำเภอเมือง รุ่น 2562,2663) (อ่าน 102) 23 ธ.ค. 63
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2563 (สาขาวิชาการจัดการห้องเรียนอำเภอเมือง รุ่น 2562,2663) (อ่าน 89) 23 ธ.ค. 63
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2563 (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยห้องเรียนอำเภอเมือง รุ่น 2562,2663) (อ่าน 107) 23 ธ.ค. 63
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2563 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นห้องเรียนอำเภอเมือง รุ่น 2562,2663) (อ่าน 103) 23 ธ.ค. 63
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2563 (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนห้องเรียนอำเภอเมือง รุ่น 2562,2663) (อ่าน 79) 23 ธ.ค. 63